הוראות בטיחות

קָצין קליעה ראשי- משטרת ישראל

הוראות בטיחות – ירי כדורי צבע – פיינטבול

מהן הוראות הבטיחות לפיינטבול?

לפי הוראות קצין קליעה ראשי של משטרת ישראל
הוראות בטיחות ירי כדורי צבע : פיינטבול

1. כל המשתמש במתקן, מאשר בכניסתו ובחתימתו, שקרא והבין את הוראות הבטיחות.
2. חובה להשתמש באמצעי הבטיחות המיועדים לאזור הפנים והגוף
(ציוד מיגון- מסכה, מגן צוואר, מגן חזה, מגן משפחה, כפפות וכו’).
3. אסור בהחלט להוריד את מסכת המגן מהראש והפנים ללא אישור או הוראת המדריך.
4. לעולם אין לכוון את הרובה לעבר אדם אשר אינו לבוש באמצעי מיגון מתאימים.
5. התייחס לכל רובה כאילו הוא טעון ולא נצור.
6. אין להוריד את מחסום הקנה מרובה הצבע ללא אישור המדריך.
7. אין לירות לעבר אדם שהרים את ידו לאות תקלה או הקרוב מ-7 מטר.
8. במקרה של תקלה: נצור הנשק, השאר את הרובה מכוון לקרקע, הרם ידך באוויר והמתן למדריך לקבלת הנחיות.
9. הכניסה לשטח הלחימה של כדורי הצבע עם נשק-חם אסורה בהחלטו!!
10. התעלמות מאחד מחוקים אלו, עלולה לגרום לפציעה קשה ואף למוות.
11. אין להרים כדורים אשר נפלו ואין לעשות שימוש חוזר בכדורי הצבע.
12. אדם המתעלם מאחד (או יותר) מכללי הבטיחות ומהוראות המדריכים, מאשר בחתימתו
כי יישא באחריות לנזק העלול להיגרם לו או לסובבים אותו.
13. האתר שומר לעצמו את הזכות להרחיק מהמתקן כל אדם אשר הפר את הוראות
.הבטיחות ו/או שהתנהג בצורה, אשר לדעת המפקח/ מדריך בשטח, מסכנת אותו או את הסובבים אותו
14. הנני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל והנני מתחייב לנהוג לפי כללים אלו.
15. הנני מאשר בחתימתי כי כל נזק אשר יקרה לי ולאחרים , אשר נובע מאי ציות להוראות הבטיחות או המדריכים, הנו על אחריותי הבלעדית.